نوشته‌ها

پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات موسیقایی

هدف این مقاله بررسی کارکردهای پردازش زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات …

بررسی مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگیهای نگارشی زبان فارسی

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در م…