• معرفی تکنیک DEMATEL
  • بیان مزایای تکنیک
  • بیان بعضی از کاربردهای تکنیک
  • بررسی مدل پیشنهادی وگام های مختلف آن
  • حل یک مثال مورد
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir