بسیاری از شرکت ها اطلاعات زیادی در ارتباط با مشتریان، تهیه کنندگان و محصوالت جمع آوری کرده و در پایگاه داده ها ذخیره می کنند ولی این داده ها مورداستفاده واقع نمی شوند. که به دلیل نبود ابزارهای مناسبی برای کشف دانش با ارزش از این داده هاست و باعث می شود که این دانش، پنهان باشد. درصورتی که شناخت درست این دانش پنهان، کمک به سودآوری برای بازاریاب ها و تجار می کند. تکنیک های داده کاوی براساس قوانین پیوستگی برای استخراج دانش پنهان از پایگاه داده های شرکتها مورداستفاده قرار می گیرند و می توان کاتالوگ هایی را برای شرکت ها طراحی و پیاده سازی کرد که یک نوع بازاریابی مستقیم برای آسودگی مشتریان است که می توانند از طریق رسانه های غیرحضوری مانند ایمیل یا تلفن خرید کنند. در این مقاله، پس از بیان بازاریابی مستقیم، مشکلات کاتالوگ کاغذی و پایگاه داده رابط های و فرآیند داده کاوی مورد بحث قرار می گیرند. سپس چالش های حوزه بازاریابی مستقیم و کاتالوگهای الکترونیکی بررسی می شود و راه کارهای مناسب برای برطرف ساختن این چالش ها مطرح میشود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir