الگوریتمی تمام خودکار و مقاوم در برابر سایه، برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها از روی تصاویر دوربین های نظارتی جاده

در این مقاله روشی قدرتمند و مقاوم به سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها بطور تمام خودکار، با استفاده از ویدئوی دوربین نظارتیِ جاده ارائه شده است. در روش پیشنهادی، در گام اول با بررسی چند قاب ابتدایی و با توجه به حرکت خودروها، مختصات نقاط محوشدگی و فاصله کانونی دوربین بدست می آید. سپس با شناسایی پیشزمینه و حذف سایه از آن، محدوده دقیق هر خودرو تعیین میشود و جعبه سه بُعدی محیطی برای هر خودرو تشکیل می گردد. پس از تصویر کردن خودرو بر صفحه فرضی جاده و حذف پرسپکتیو، ضریب متری (تبدیل پیکسل به متر) با توجه به ابعاد واقعی خودروی غالب محاسبه می شود. حذف پرسپکتیو و استفاده از ضریب متری، امکان تخمین سرعت و ابعاد خودروها در هر قاب را فراهم می کند. لیکن برای کاهش خطا با ردیابی هر خودرو این پارامترها در بازهای که خودرو در معرض دوربین قرار دارد، تجمیع شده و هیستوگرام هایی برای سرعت و
ابعاد هر خودرو تشکیل می شود. سپس بیشینهی این هیستوگرام ها، به عنوان مقادیر سرعت و ابعاد هر خودرو گزارش می شود. مقایسه نتایج روش پیشنهادی با روشهای دیگر بیانگر خطایک متر این روش است. به گونه ای که بیشترین خطا برای مجموعه های تست در تخمین سرعت برابر با ۱/۱۷ km/h و در تخمین ابعاد برابر با % ۲/۶ است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir