بازشناسی گفتار احساسی و شناسایی حالت گفتار در زبان فارسی

حالت گفتار سبب افزودن اطلاعات اضافی  نسبت به اطلاعات نوشتاری  می شود. از طرف دیگـر، وجود حالت در گفتار سبب بروز مشكل در فرایند بازشناسی  گفتار می شود. در تحقیقات قبلی  نشان داده شد كه حالت گفتار سبب تغییرات اساسی  در پارامترهای  گفتاری  می شود.برای  بهبود نتایج بازشناسی گفتار با حالت، ابتـدا باید تـأثیر آن را بـر پارامترهـای  گفتـاری  به دست آورد و در مرحلة بعدی، از پارامترهای  مناسبی  برای  بهبود نتایج بازشناسی  استفاده كرد.در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده در زمینة تأثیر حالت های  گفتاری  خـشم و انـدوه بـر پارامترهای  گفتاری  نظیر فرم نت ها و فركانس گام در زبان فارسی، بهبود نتایج بازشناسـی گفتـار با حالت، با مدلهای عادی مد نظر است. با توجه به تغییرات منظم پارامترهـایی  نظیر فركـانس گام، فرم نت ها و شیب آنها با حالت گفتار، این پارامترهـا بـه بـردار ویژگـی  سیستم بازشناسـی  ضافه می شوند. این كار سبب بهبود نتایج بازشناسی می شود. میزان این بهبـود بـستگی بـه نـوع پارامتر، تعداد مخلوط ها و حالت گفتـار دارد. بـا توجـه بـه اهمیت شناسـایی حالـت گفتـار و همچنین نقش آن در بهبود كیفیت سیستم بازشناسی گفتار، با استفاده از فرم نت ها و فركانس گام به عنوان ویژگی های  ورودی  و به كارگیری  روش های  درخت تصمیم گیری  و GMM ، كار شناسای ی  حالت گفتار نیز انجام شده است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir