بررسی تغییرات حوزه کیفیت داده با استفاده از تحلیل کلمات کلیدی

 حوزه کیفیت داده ازجمله حوزه های رو به رشد و مهم در حوزه سیستم های اطلاعاتی است. شناخت دقیق این حوزه از یکسو و شناخت ویژگی های زیر حوزه های نوین این حوزه برای محققان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. شناخت ویژگی این حوزه و میزان بین رشتهای بودن آنها به محققان برای تصمیم گیری در مورد روند تحقیقات و انتخاب حوزه فعالیت کمک بسزایی خواهد کرد. برای شناسایی حوزه ها و بررسی میزان بین رشتهای بودن آنها، در این مطالعه با استفاده از گراف هم رخدادی کلمات و تحلیل 9000 مقاله، ویژگی های حوزه های نوین مطالعاتی مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این مطالعه مشخص شده است که این حوزه ها بیشتر بین رشتهای بوده است و تمرکز آن بر روی ارتباط بین چندین حوزه مطالعاتی است. به بیان دیگر این کلمات کلیدی بیشتر با کلمات کلیدی موجود در خوشه های دیگر ارتباط داشته اند تا با کلمات کلیدی که با آنها در یک خوشه قرارگرفته است. بر اساس این مطالعه جدیدترین حوزه مرتبط با کلان داده است که مباحث کپارچه سازی و داده گمشده در این حوزه از اولویت بالاتری نسبت به مابقی حوزه ها برخوردار است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir