گرافولوژی علم یا فنی است که با مطالعه خط یک فرد، شخصیت و یا خلق و خوی و یا چگونگی روان او را می توان تشخیص داد. در این تحقیق، با اخذ دستخط و پرسشنامه شخصیتی MMPI از افراد مختلف یک پایگاه داده تشکیل شده است. ضمن استخراج ویژگی ها از دستخط، از درخت تصمیم به عنوان ابزار یادگیری ماشین جهت گروه بندی ویژگی ها استفاده شده است. سیستم پیاده سازی شده با دریافت نمونه دستخط روبش شده می تواند خصوصیات فردی نویسنده را پیش بینی نماید. نمونه های مورد بررسی شامل ۱٤۰ آزمودنی در دوگروه مختلف است. این دو گروه عبارتند از ۷۰ نفر از مددجویان زندان شهر سمنان و ۷۰ نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان. در راستای اخذ دستخط، یک نوشته ی واحد که متن آن از لحاظ تحریک احساسات خنثی و ضمنا ساده و روان باشد انتخاب شد و از آزمودنی ها خواسته شد که از روی آن در یک کاغذ A4 بی خط بنویسند. برای تشخیص نهایی از درخت تصمیم استفاده شده است. برای راستی آزمایی نتایج درخت تصمیم، از خروجی های پرسشنامه MMPI کمک گرفته شد که نتایج نویدبخشی به دست آمد.نتایج تشخیص درست ویژگی های استخراج شده توسط الگوریتم پیشنهادی از %۸۷تا %۹٤ مطابقت با مشاهدات را نشان می دهد. نتایج تشخیص شخصیت حاصل از درخت تصمیم دقت %٦۹ را در مقایسه با نتایج پرسشنامه شخصیتی MMPIحاصل داد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir