یکی از عوامل مهم در رشد ریزجلبک ها مقدار نمک لازم برای تغذیه آنها است. طیاین پژوهش، محیط کشت برای ریزجلبک نانوکلروپسیس، در غلظت های مختلف نمکی آماده شده و در هر شبانه روز میزان رشد ریزجلبکهای فعال به کمک فناوری ماشین بینایی بررسی گردید. در تحلیل سیستم رشد، الگوریتم رگراسیون خطی ساده (باکمترین خطا)، رگراسیون خطی، پرسپنترون چندلایه و پردازش گوسین (با بیشترین خطا) که دارای ضرایب همبستگی بودند، نتایج خوبی را نشان دادند. همچنین سامانه توسط شبکه عصبی مصنوعی در محدوده ۴تا۲۰ نرون ارزیابی شد. بررسی داده ها نشان داد دیدگاه بیوسیستمی به کشت ریزجلبک به کمک پردازش تصویر ضمن دقت بالاتر و هزینه و وقت کمتر تخمین موفقیت آمیزی از روند رشد در غلظتهای مختلف نمکی در مقایسه با دیگر روشهای کنترل رشد به دست می دهد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir