کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و موسسات مالی ایفا می نماید. در این راستا، مقاله حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش شبکه عصبی به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی مشتریان تسهیلات بانکی با یک روش انتخاب ویژگی پوشش دهنده به نام کلونی زنبورعسل ترکیب می گردد. روش های دیگر به کار رفته در این پژوهش شبکه عصبی مبتنی بر آنالیز اجزای اساسی به عنوان یک روش فیلر کننده انتخاب ویژگی و روش شبکه عصبی به تنهایی می باشند. به منظور نشان دادن اثر بخشی روش پیشنهادی از داده های مربوط به دویست و پنجاه تن از تسهیلات گیرندگان حقیقی بانک کارآفرین در یک بازه زمانی سه ساله (1390-1387) به همراه هجده ویژگی مربوط به هریک از آنها استفاده نموده ایم. نتایج رویکرد ارائه شده با روش شبکه مصنوعی و روش شبکه مصنوعی بر پایه آنالیز اجزای اساسی مقایسه گردیده است. یافته های پژوهش دلالت بر آن داشته که در ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری، مدل شبکه عصبی بر مبنای کلونی زنبور عسل نسبت به روش شبکه عصبی و مدل شبکه عصبی بر مبنای آنالیز اجزای اساسی از عملکرد خوبی برخوردار است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir