جامعیت بخشی به مجموعه داده جرائم به منظور پیش‌بینی و شناسایی جرائم با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی

رویارویی انسان با حوادث شرورانه و مجرمانه در زندگی اجتماعی غیرقابل اجتناب بوده و انسان همواره نیازمند شناخت محیط زیست خود است. بکارگیری شیوه های نظام مند جهت شناسایی، کشف و پیشگیری از وقوع جرائم در تحلیل جامعه برای رسیدن به یک سیستم تحلیل جرم رو به گسترش است. با توجه به گسترش اطلاعات و توسعه سیستم های اطلاعاتی در سازمانها در این مقاله با استفاده از روش های دادهکاوی به تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری شده جرائم و بانک های اطلاعاتی موجود پرداخته شده است. استفاده از ابزارها و الگوریتم های داده کاوی ماهیت پیچیده داده های بزه بزهکاری و روابط نامحسوس میان داده ها را مدل کرده و الگوهای جرم را شناسایی، کشف و درصدد پیشگیری برمی آید. از الگوریتمهای طبقه بندی مدل های بهینه برای پیش بینی ویژگی های جرائم ارتکابی آینده و از الگوریتم های خوشه بندی در شناسایی نوع جرم روی مجموعه داده های گردآوری شده استفاده گردید.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir