داده كاوی تـلاش بـرای اسـتخراج دانـش از انبـوه داده هـای موجـود اسـت. داده كـاوی بـه كمـك مجموع های از روش های آماری و مدل سازی، میتواند الگوها و روابط پنهان موجـود در پایگـاه هـای داده را تشخیص دهد. تاكنون ابزارها و روشهای مختلف بـرای پـردازش اطلاعـات ساختار یافته توسعه داده شده است كه در نتیجه آنها ساخت پایگـاه هـای اطلاعـاتی و ایجـاد انبارهـای داده بـه سادگی صورت میگیرد. امروزه سازمان ها قادرند با هزینه كم اطلاعات وسیعی از وضعیت كسب و كار خود جمع و نگهداری كنند و این موجب شده است كه استفاده از روش های داده كاوی، ارزش قابل توجهی را برای سازمان، به دست آورد. رویكردهای موجود به مساله داده كاوی متنوع است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir