بر عصــر حاضر، “عصــر اطلاعات ” نام نهاده شــده و آنچه که منجــر به قدرت و موفقیت می شــود اطلاعات  است. اکنون با کمک فناوری های پیچیدهای مانند کامپیوتر، ماهــواره و وســایلی برای ذخیره ســازی اطلاعات ، میتوان شــروع به جمع آوری و ذخیره ســازی انواع داده ها کرد و از توانایی کامپیوترها برای کمک به مرتب سازی انبوه اطلاعات  بهره برد. متاســفانه، این مجموعه عظیــم داده هــای ذخیره شــده بــر روی کامپیوترهای متفاوت به ســرعت دست و پاگیر شدند. این هرج و مرج منجر به ایجاد پایگاه داده های ساختار یافته و سیستم های مدیریت پایگاه داده  شده است. سیستم های مدیریت پایگاه داده کارآمد، ســرمایه بسیار ارزشــمندی برای مدیریت حجم انبوهی از داده ها و به خصوص برای بازیابی اثربخش و کارآمد اطلاعات از مجموعه ای بزرگ در زمان مورد نیاز است. گسترش سیستم های مدیریــت پایــگاه داده نیز بــه جمع آوری انواع اطلاعات  کمک کرده اســت. امروزه، اطلاعاتی به مراتب بیشــتر از نياز در اختیار داریم: ما به اطلاعات  معاملات کسب و کار و داده های علمی تــا تصاویر ماهوارهای و اطلاعات  نظامی دسترســي داريم. بنابراين ديگر بازیابــی اطلاعات  بــه تنهایی برای تصمیم گیــری کافی نیســت. راه کارهای جدیدی برای کمک بــه تصمیم گیری های بهتر مدیریتی در مواجه با مجموعه عظیمی از داده ها ایجاد شــده است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir