فن آمارگری علم جمع آوری و سازمان دهی اطلاعات و ترسیم نتیجه از مجموعـه داده هـا اسـت. سازمان دهی و توصیف مشخصه های عمومی مجموعه داده ها موضـوع مـورد مطالعـه در حیطـه آمار تشریحی است .این فصل بر روی اصول اولیه استنتاج آماری تاكید می كند . تحلیل داده های آماری دارای بیشترین مجموعه متدولوژی ها برای داده كاوی اسـت. بـه صـورت تاریخی اولین كامپیوتر بر پایه برنامه های تحلیل داده با پشتیبانی از آمارگرها توسـعه پیـدا كـرد. آمار روشهای متنوعی شامل رگرسیون و تحلیلی تفكیكی برای داده كاوی عرضه می كند .

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir