مدیریت مخاطرات (ریسک‌های) سازمانی با سامانه‌های هوشمندی کسب‌وکار

مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت بر انواع ریسک های مطرح برای سازمان می پردازند. همچنین در تعریفی دیگر، مدیریت ریسک عبارت است از فرآیند مستندسازی تصمیم های نهایی اتخاذ شده و شناسایی و استفاده از معیارهایی که میتوان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. به عبارت دیگر، کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است، مدیریت ریسک نام دارد. ریسک پذیری بخش جدایی ناپذیر هر کسب و کاری است. تنها چیزی که در مورد آینده قطعی است عدم اطمینان و ریسک است. در همین راستا، هدف از هوشمندی کسب و کار (BI)در حوزه مدیریت ریسک، حذف تمام ریسک های موثر در یک فرایند نیست، بلکه حذف چالش های مرتبط با در دسترس بودن اطلاعات به نحوه مناسب، به موقع و سازگار برای جلوگیری از پیامدهای ریسک است. فقدان بینش در مدیریت ریسک های مختلف می تواند منجر به بروز ناهنجاری یا شکست شود که با بهره مندی و به کار گیری ابزارهای هوشمندی کسب و کار برای پایش مخاطرات و تهدیدها در سازمان، امکان جلوگیری از این اتفاق ها وجود دارد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir