پلتفرم داده بزرگ در هوشمندی کسب و کار به استناد پایگاه های ذخیره سازی داده ها و تحلیل آن، به تصمیم گیری در فعالیت های هوشمند تجاری و کسب و کار کمک می کند. در این پژوهش “فناوری های داده بزرگ” به مجموعه ای از:

  • زیرساخت های رایانش داده
  • ذخیره سازی داده
  • رویکرد تجزیه و تحلیل داده
  • مصورسازی داده
  • خودکارسازی داده
  • امنیت و حریم خصوصی

تقسیم شده است. چالش های ناشی از عدم کیفیت داده نیز به دودسته چالش های داخلی و خارجی تقسیم شده اند.

چالش های داخلی بی کیفیتی داده ها بامیزان آمادگی کسب و کار و فرهنگ سازمانی مرتبط بوده است. در چالش های داخلی ایجاد آمادگی و فرهنگ سازمانی تاثیرگذار خواهدبود.

در پلتفرم داده بزرگ پیشنهادی به دو فاکتور شناخت حوزه های داده و سنجش میزان آمادگی توجه شده است. از هر یک از فناوری های داده بزرگ، نرم افزار و سخت افزار متناسب انتخاب می گردد.

جمع آوری داده متغیرهای مدل به وسیله پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفته است.حجم نمونه نیز به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 37 نفر از مدیران و کارشناسان کسب و کار را شامل شده است.

داده ها در روش معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی در فضای نرم افزاری اسمارت پی ال اس نگارش 3 مدل سازی شده است.نتایج حاکی از آن است که طراحی پلتفرم داده بزرگ و چالش های کیفیت داده نسبت به دیگر متغیرهای مورد بررسی دارای بالاترین میزان اثر بر هوشمندی کسب و کار هستند. همچنین با توجه به ماتریس اهمیت- عملکرد، طراحی پلتفرم داده بزرگ فناوری های داده بازرگ و سنجش میزان پذیرش کسب و کار به ترتیب دارای بیشترین درصد اهمیت وعملکرد در مدل می باشند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir