• معرفی تکنیک DEMATEL
  • بیان مزایای تکنیک
  • بیان بعضی از کاربردهای تکنیک
  • بررسی مدل پیشنهادی وگام های مختلف آن
  • حل یک مثال مورد