ارائه رویكردی نوین در صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌كاوی

با توجه به فرایند خصوصی سازی در كشور، افزایش تعداد سرمایه گذاران و تدوین قانون بازار اوراق بهادار،تمركز بر سرمایه گذاری و به تبع آن گزارشگری مالی هر روز در حال افزایش است. با شدت گرفتن رقابت در عرصه های مختلف از جمله حسابرسی، موسسه های حسابرسی به دنبال به كارگیری راهكارهایی برای افزایش كارایی خود هستند. در جهت دستیابی به این مقصود باید عوامل تاثیرگذار بر افزایش كارایی را شناسایی و در جهت رفع یا کاهش عوامل بازدارنده آن تلاش شود. بنابراین حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد. در این پژوهش پس از بررسی گزارش های حسابرسی موجود در بازه زمانی1390 -1385، به منظور شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر اظهار نظر حسابرس، دو نمونه از گزارش استاندارد و غیر استاندارد انتخاب و پس از بررسی تحقیقات پیشین، 41 متـغیر انتخاب شد. در نهایت با مقایسه روش های مختلف داده کاوی، شامل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی، نیوبیز، درخت تصمیم گیری، پارت و رگرسیون لجستیک، نوع اظهارنظر حسابرس قابل پیش بینی می باشد.