Big Data  با چنان قدرت و سرعتی در کسب و کارها رخنه کرده است که شاید سازمان ها از آن بهره نپذیرند و یا از آن دوری کنند، ولی به هیچ عنوان نمی توانند آن را نادیده بگیرند و در مقابل آن استراتژی دقیقی اتخاذ نکنند. دیر یا زود در هر صنعتی رد پای Big Data و تاثیرات آن در سطح کلان به گوش خواهد رسید. در این بین سازمان هایی که توانسته اند موضع درستی در مقابل این تکنولوژی نوین بگیرند، توانایی بقا و رقابت را خواهند داشت.

سازمان هایی که به Big Dataاهمیت زیادی می دهند، بعد از مدتی از مزیت رقابتی بسیار ویژه ای برخوردار می شوند. این سازمان ها داده های خود را جمع آوری کرده و با ابزارهای پیشرفته، داده های ساختار یافته و ساختار نیافته خود را تحلیل میکنند. این کسب و کار ها پس از مدتی ابتکار عمل صنعت را بدست می گیرند و دچار دگردیسی کسب و کار می شوند و با ایجاد اکوسیستمی در صنعت به بستر یا پلتفرم Big Data تبدیل می شوند.