استفاده از روش‌های داده‌کاوی در رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک

هدف ازارائه این مقاله اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از روش های داده کاوی مانند مدل شبکه های عصبی ومدل ساختار درختی در مقابل روش های پارامتريک آماری مانند رگرسیون لجستیک وارائه راهکارهای صحیح جهت مقابله با افزایش مطالبات معوق می باشد. بدین منظور از 524 پرونده اعتباری مشتریان حقیقی که طی سالهای 1388-1376 تسهیلات دریافت نموده اند، با نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده و روش انتساب متناسب برای جمع آوری نمونه آماری استفاده شد. در  این مطالعه پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک ازنمونه ها، در ابتدا 7 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کمی و کیفی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بین متغیرهایی نظیر نرخ سود، نرخ جریمه، تعداد تسهیلات دریافتی، مدت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بیشترین اهمیت را در جداسازی مشتریان خوب و بداز هم داشته و اثر معناداری آن بر متغیر وابسته به وسیله آزمون های اماری تایید شده است.