متن سربرگ خود را وارد کنید.

بانک های تجاری در ارزیابی عملکرد مالی مشتریان و به منظور مدیریت ریسک اعتباری از روش های رتبه بندی گوناگونی استفاده می نمایند. این مقاله تحلیل کمی و کیفی بکار رفته در روش رتبه بندی اعتباری را مورد بررسی قرار می دهد. این روش به بخش اعتباری بانک ها وموسسات اعتباری کمک می کند که متقاضیان کم ریسک را از سایر متقاضیان جدا کنند. مقاله حاضر به دو بخش “رتبه بندی اشخاص حقیقی” و “رتبه بندی اشخاص حقوقی” می پردازد.

در رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی، عوامل مختلفی برای امتیازدهی به هریک از معیارهای اساسی اعطای تسهیلات در نظر گرفته و در نهایت امتیاز و رتبه بندی های مشتری محاسبه می شود. رتبه بندی اشخاص حقوقی در قالب ویژگی های کمی و کیفی صورت می گیرد.