4  رده و گروه عمده بانکهای اطلاعاتی NoSQL وجود دارند که شامل:

  • Key-Value storesکه پایه بانکهای اطالعاتي NoSQL را تشکیل داده و اهدافي عمومي را دنبال مي کنند.
  •  Wide column storesکه در شرکت های بزرگ اینترنتي بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
  • Document storesیا بانکهای اطلاعاتی NoSQL سندگرا
  • Graph databases که بیشتر برای ردیابي ارتباطات بین موجودیت ها بکار مي روند.