در این مقاله، روشی بر اساس یادگیری ژرف برای برجسته کردن شناسه ها و خواندن پـلاک خودروهـای ایرانـی ارائـه شده است. پژوهش حاضر برای ارتقای تصویر و برجسته کردن تصویر پلاک بجـای اسـتفاده از روشهـای متـداول ارتقـای تصـویر از شـبکه های عصبی همگشتی با ساختار رمزگذار-رمزگشا استفاده می کنـد. شـبکه پیشـنهاد شـده می توانـد بـا یـادگیری تصـاویر پـلاک خـودرو در شرایط متنوع، شناسه های پلاک خودرو را برجسته نماید.پس از آن، شناسه های پـلاک از روی تصـویر دودویـی شـده بـا اسـتفاده از شبکه های عصبی بازگشتی و بدون نیاز به جداسازی شناسـه هـا، خوانـده می شـوند. ایـن کـار می توانـد خطـای ناشـی از ناحیـه بنـدی شناسه ها را تا حد زیادی کاهش دهد. روش پیشنهادی برای بازشناسی پلاک خودرو در یک پایگـاه داده بـا ۴۰۰۰ تصـویر آزمـون بـه نرخ بازشناسی 94/19 درصد دقت نهایی رسیده است که این دقت در مقایسه با سایر روش ها قابل قبول می باشد.