بهینه سازی، یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در دهه های اخیر بوده است که نتیجه آن طراحی انواع مختلفی از الگوریتم ها بوده است. در بسیاری از مسائل مهندسی معمولا با تابع هدفی رو به رو هستیم که می خواهیم آن را بهینه کنیم. در روش های گروهی، عامل ها با هم همکاری می نمایند و رفتار جمعی تمام عامل ها باعث یک همگرایی میشود. حال روش های گوناگونی برای رسیدن به این نقطه بهینه وجود دارد که مسلما هر کدام از این روش ها معایبی دارند. در این مقاله الگوریتم های هوش گروهی مانند الگوریتم کلونی مورچه ها، الگوریتم کرم شب تاب و غیره مورد مقایسه قرار گرفته است.