هدف: هدف از پژوهش تأثیر اینترنت اشیا بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش خلق دانش بود.
روش پژوهش: پژوهش، از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعـه آمـاری بانـک مهر اقتصاد استان تهران مشتمل بر 1050 نفر است و تعداد نمونه 284 نفر با روش تصادفی ساده در دسترس انتخاب شـد و با استفاده از پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت.

یافته ها: یافته های پرسشنامه از طریق آلفای کرون باخ و روایی صـوری مـورد دسـنجش قـرار گرفـت و بـه ترتیب پایایی و روایی آن تائید شد. همچنین، داده های مدل معادلات ساختاری نشان دهنده برازش خوب مدل است.
نتیجه گیری: نتایج نشان میدهد بانک مهر اقتصاد با به کارگیری اینترنت اشیاء منجر به افزایش عملکـرد شـده
است. همچنین خلق دانش بر رابطه میان اینترنت اشیاء و عملکرد تأثیر مثبت و معناداری می گذارد.