كاوش الگوهای متناوب یكی از موضوعات بسیار مهم و مورد تمركز در پژوهش های انجام شده در حوزه داده كاوی در طول یك دهه اخیر بوده است. مقالات و آثار علمی فراوانی در این زمینه منتشر شده و پیشرفت های چشم گیری نیـز حاصل شده است. این پیشرفت ها در ابعاد گوناگون، از ارائه الگوریتم های كارآمد و مقیاس پذیر برای كاوش مجموعـه آیتم های متناوب در پایگاههای تراكنش، تا زمینه های پژوهشی متعددی چون كاوش الگوهای توالی متنـاوب، كـاوش الگوهای ساختاری، كاوش همبستگی، طبقه بندی های تداعی، و خوشـه بنـدی هـای مبتنـی بـر الگوهـای متنـاوب و كاربردهای گسترده هریك از این زمینه ها، وجود داشته است. در این نوشتار بررسـی جـامعی از روشهـای موجـود و وضعیت كنونی كاوش الگوهای توالی ارائه شده است و نیز در ارتباط با مسیرهای پژوهشـی قابـل اعتنـا بـرای انجـام كارهای بعدی در آینده، بحث مختصری شده است. اعتقاد ما بر این است كه كاوش الگوهای متناوب گسـترش قابـل ملاحظه و درخور توجهی را در دیدگاه تحلیل داده ایجاد می نماید و تاثیر عمیقی بر بهبود متدولوژی ها و كاربردهـای داده كاوی دارد.