بینایی ماشین، بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر

در یک نگاه اولیه، بینایی ماشین یاMachine Vision ، فناوریها و روش های مورد استفاده جهت ارائه تحلیل مبتنی بر تصویر، در کاربردهای معمولاً صنعتی از قبیل بازرسی، تحلیل خودکار، کنترل فرآیند و هدایت رباتها است.

تفاوت بینایی ماشین و بینایی کامپیوتر

بینایی ماشین به فناوری ها، محصولات نرم افزاری و سخت افزاری، سیستم های مجتمع، عملیات، روش ها و مهارت های زیادی اشاره میکند. بینایی ماشین به عنوان یک زمینه مهندسی سامانه ها، میتواند متمایز از بینایی کامپیوتر که شکلی از علوم کامپیوتر است در نظر گرفته شود. این رشته سعی در یکپارچه سازی فناوری های موجود به روش های جدید و استفاده از آنها در حل مسائل جهان واقعی دارد. این عبارت برای عملکردهای فوق در محیط های اوتوماسیون صنعتی رایج تر است اما برای توصیف همین عملکردها در چارچوب های دیگر مثل امنیت و هدایت وسیله نقلیه نیز استفاده میشود.

فرآیند کلی بینایی ماشین شامل طرح ریزی جزیی ملزومات و پروژه، و سپس ساخت راه حل است. در زمان اجرا (Run-time)، این فرآیند با تصویر برداری آغاز میشود و با تحلیل خودکار تصویر و استخراج اطلاعات لازم ادامه پیدا میکند.

تعریف بینایی ماشین یا Machine vision

تعاریف مختلفی از “بینایی ماشین” در دسترس هستند اما همگی شامل فناوری و روش های مصرفی جهت استخراج خودکار اطلاعات از تصویر هستند. (برخلاف پردازش تصویر که خروجی آن یک تصویر دیگر است.) اطلاعات استخراج شده میتواند یک سیگنال ساده بخش خوب/بخش بد، یا مجموعه ای پیچیده تر از داده ها مثل هویت، موقعیت و جهت گیری هر شیء در تصویر باشد. تعریف وسیع تر همچنین شامل محصولات و کاربردهایی است که اغلب با پردازش تصویر مرتبط میشوند. اولویت های مصرفی برای بینایی ماشین، بارزسی خودکار و هدایت صنعتی فرآیند/رباتهاست.

پردازش تصویر

عموماً پس از ایجاد تصویر، آن را پردازش میکنند. همچنین از چند مرحله پردازش در توالی هایی که به نتیجه مطلوب میرسند، بهره گرفته میشود. یک توالی عادی ممکن است با ابزاری مثل فیلترها شروع شود که تصویر را اصلاح میکنند، در ادامه استخراج اشیاء، سپس استخراج داده از این اشیاء (مثلاً اندازه گیری یا خواندن کدها)، و در نهایت انتقال این داده ها یا مقایسه آنها با مقادیر هدف جهت ارائه و اعلام نتایج “عبور/عدم عبور”.

عرفان ابراهیم اصفهانی – مدیاسافت