نرم افزار Rیک نرم افزار و و زبان برنامه نویسی Open Sours است که جهت تحلیل های آماری و … از آن استفاده می شود.