کلیدی ترین داده های شرکت که به صورت مستقیم به درآمدزایی آن مربوط است، داده های فروش آن هستند. تحلیل نظام مند، جامع و آینده نگر داده های فروش، یکی از اساسی ترین نیازهای یک کسب و کار است. اگر شرکت نتواند رفتار نیروهای فروش، مشتریان و بازار را تحلیل کند و پیش بینی های لازم را نسبت به آینده داشته باشد، نمی تواند در این محیط رقابتی باقی بماند. داده های تاریخی فروش، مواد خوبی برای بررسی کارآیی کسب و کار و رفتار مشتریان در گذشته و پیش بینی آینده هستند. مدیران و صاحبان کسب و کارها معمولا به طور شهودی، از اوضاع فروش باخبر هستند. مثال طور ضمنی و تقریبی می دانند که در کدام بخش فروش افت دارد. اما این نگاه عمیق نیست و ممکن است با خطا همراه باشد. گاه مدیران حتی در اینکه مشتری برای آنها درآمدزاتر بوده نیز دچار اشتباه می شوند. واحدهای فروش در هر شرکتی نیاز به افرادی با مهارت های تحلیل گری داده دارند تا بتوانند اطلاعات مفیدی را برای آنها از بین داده های فروش شرکت استخراج کند.