سازمانها برای پیروزی در میدان رقابت جهانی نیاز به شناخت و پایش رفتار مشتریان خود دارند تا بتوانند برای نگهداری آنها زودتر از دیگران تمایلات و رفتارهایشان را پیش بینی كنند. این مقاله به شناسایی خصیصه های منجر به رو گردانی مشتریان به مثابه گرانقیمت ترین دارایی سازمان می پردازد. برای این كار، از داده های مربوط به رفتار  یک ساله 3150 تن از مشترکین یكی از اپراتورهای تلفن همراه اعتباری در ایران كه به طور تصادفی از پایگاه داده مركز تماس اپراتور استخراج شده اند، استفاده شده است.