جامعیت بخشی به مجموعه داده جرائم به منظور پیش‌بینی و شناسایی جرائم با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

رویارویی انسان با حوادث شرورانه و مجرمانه در زندگی اجتماعی غیرقابل اجتناب بوده و انسان همواره نیازمند شناخت محیط زیست خود است. به کارگیری شیوه های نظام مند جهت شناسایی، کشف و پیشگیری از وقوع جرائم در تحلیل جامعه برای رسیدن به یک سیستم تحلیل جرم رو به گسترش است. با توجه به گسترش اطلاعات و توسعه سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها در این مقاله با استفاده از روش های داده کاوی به تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری شده جرائم و بانکهای اطلاعاتی موجود پرداخته شده است. استفاده از ابزارها و الگوریتم های داده کاوی ماهیت پیچیده داده های بزهکاری و روابط نامحسوس میان داده ها را مدل کرده و الگوهای جرم را شناسایی، کشف و در صدد پیشگیری برمی آید. از الگوریتم های طبقه بندی مدل های بهینه برای پیش بینی ویژگی های جرائم ارتکابی آینده و از الگوریتم های خوشه بندی در شناسایی نوع جرم روی مجموعه داده های گردآوری شده استفاده گردید.