بعضی از حوزه های اصلی کاربردی Data Big در داده کاوی و تحلیل عبارتنداز: تحلیل شبکه های اجتماعی، شناسایی چهره، تطابق پروفایل، تحلیل متن، وب کاوی، یادگیری ماشین، استخراج دانش، سیستم های شخصی سازی و ارائه پیشنهاد، بهینه سازی و تحلیل رفتار، و کشف تقلب. فارغ از محرک ها و کاربردهای اشاره شده در فوق، آنچه که در حال فراگیرسازی مفهوم Data Big است، ظهور فن آوری هایی است که به سازمان توانمندی تحلیلی مقیاس بزرگ با موانع نسبتا کم برای ورود به محدوده Data Big را می دهد.