پایگاه داده ها در حوزه سلامت حاوی میزان وسیعی از داده های بالینی است كه كشف ارتباطات و الگوها در آن میتواند به دانش جدید پزشكی بیانجامد. امروزه با توجه به ظهور نظامهای اطلاعات یكپارچه و رشد فناوری اطلاعات، این مهم بیش از پیش نمایان شده است. داده كاوی از جمله پیشرفتهای فناوری در راستای مدیریت داده ها است و استفاده گسترده از سیستم های اطلاعات و پایگاه های داده، ادغام آن را با شیوه های سنتی به یك الزام تبدیل كرده است. در این مقاله كه از نوع مروری می باشد هدف آن است تا به بررسی مفاهیم مرتبط با داده كاوی و كاربرد آن در حوزه سلامت پرداخته شود.