با وجود اهمیت تکنیک های داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری مرور جامعی در این مورد موجود نمی باشد. در این مقاله دیتابیسی آکادمیک برای مرور ادبیات این مبحث فراهم شده است در حقیقت این مقاله تعدادی از مقالات منتشر شده در سال های 2000 تا 2006 را که شامل 24مجله می باشد را مرور و دسته بندی کرده است. 900 مقاله مربوط به تکنیک های داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری مرور شده و از میان آن ها 87 مقاله متعاقبا انتخاب و مطالعه شده است که هرکدام از این مقالات در چهار بعد مدیریت ارتباط بامشتری (شناخت مشتری، جذب مشتری، بقای مشتری) و هفت بعد داده کاوی (قواعد وابستگی، خوشه بندی، کلاسه بندی، پیش بینی، رگرسیون، کشف توالی مصورسازی) دسته بندی شده است.