داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین پنهان و معنی دار درون داده ها اطلاق می شود. هدف داده کاوی، قادر ساختن یک سازمان به بهبود تصمیم گیری ها وعملکردهای درونی و بیرونی از طریق درک بهتر محیط می باشد.