داده‌کاوی و کاربرد آن در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان

پاورپوینت درس نامه دانش نوین داده کاوی و کاربرد آن در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان