امروزه، تکنولوژی های جدید و پيشرفته با حجم وسيعی از داده های ساختاریافته و غيرساختاریافته مواجه هستند. که در این ميان صنعت برق و الکترونيک نيز از این مساله مستثنی نبوده و در جهت پيشرفت و بهينه سازی خدمات خود می بایستی وارد گستره داده های بزرگ شده و از طریق راه حل های موجود از جمله داده پژوهی و داده کاوی به اهداف بزرگ خود نائل گردد. مقاله پيش رو مروری است بر علم داده پژوهی و استفاده از آن در راستای نيل به بسترهای جدید علم فناوری اطلاعات.