داده کاوی، برنامه کاربردی رویکردهای تحلیلی و مدیریت عملکرد سازمان در هوشمندی کسب‌وکار

داده کاوی، برنامه های رویکرد تحلیلی (Analytics) و مدیریت عملکرد (BPM) از عناصر کلیدی در خانواده محصولات BI می باشند.”خدمات داده کاوی” برنامه های رویکرد تحلیلی و مدیریت عملکرد، مواردی نیستند که درگام های اولیه استقرار (BI) نتیجه نهایی را ارائه نمایند. این خدمات با گذشت زمان نتایج و منافع خود را نمایان خواهند کرد.