دوره های آموزشی

آموزش داده کاوی مقدماتی اول

سری 1- قسمت 20 کاهش ابعاد (ویژگی‌ها)

سری 1- قسمت 20 کاهش ابعاد (ویژگی‌ها)

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 19 اعطای تسهیلات

سری 1- قسمت 19 اعطای تسهیلات

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 18 Anomaly detection

سری 1- قسمت 18 Anomaly detection

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 17 کشف تخلف و تقلب 2

سری 1- قسمت 17 کشف تخلف و تقلب 2

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 16 تشخیص حملات قلبی

سری 1- قسمت 16 تشخیص حملات قلبی

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 15 Crawl Web

سری 1- قسمت 15 Crawl Web

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 14 تحلیل Confusion Matrix در داده‌کاوی پزشکی

سری 1- قسمت 14 تحلیل Confusion Matrix در داده‌کاوی پزشکی

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 13 وب‌کاوی

سری 1- قسمت 13 وب‌کاوی

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 12 تحلیل احساسات توئیت‌های توئیتر

سری 1- قسمت 12 تحلیل احساسات توئیت‌های توئیتر

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 11 متن‌کاوی و دسته‌بندی متون

سری 1- قسمت 11 متن‌کاوی و دسته‌بندی متون

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 10 ارزیابی تحصیلی دانش آموزان

سری 1- قسمت 10 ارزیابی تحصیلی دانش آموزان

ویدیو آموزشی
سری 1- قسمت 9 مقدمه‌ای بر متن‌کاوی

سری 1- قسمت 9 مقدمه‌ای بر متن‌کاوی

ویدیو آموزشی

آموزش داده کاوی مقدماتی دوم

سری 2- قسمت 20 قوانین انجمنی

سری 2- قسمت 20 قوانین انجمنی

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 19 سری‌های زمانی

سری 2- قسمت 19 سری‌های زمانی

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 18 کاربرد رگرسیون در کاهش ابعاد

سری 2- قسمت 18 کاربرد رگرسیون در کاهش ابعاد

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 17 رگرسیون خطی چندگانه

سری 2- قسمت 17 رگرسیون خطی چندگانه

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 16 ارزیابی مدل‌های Classification

سری 2- قسمت 16 ارزیابی مدل‌های Classification

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 15 آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت دوم)

سری 2- قسمت 15 آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت دوم)

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 14 آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت اول)

سری 2- قسمت 14 آشنایی با گره‌های مدل‌سازی (قسمت اول)

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 13 ماشین بردار پشتیبان

سری 2- قسمت 13 ماشین بردار پشتیبان

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 12 نزدیکترین همسایگی

سری 2- قسمت 12 نزدیکترین همسایگی

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 11 رگرسیون لجستیک

سری 2- قسمت 11 رگرسیون لجستیک

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 10 شبکه عصبی

سری 2- قسمت 10 شبکه عصبی

ویدیو آموزشی
سری 2- قسمت 9 نایو بیز، QUEST

سری 2- قسمت 9 نایو بیز، QUEST

ویدیو آموزشی

آموزش داده کاوی مقدماتی سوم

سری 3- قسمت 20 نمودارها

سری 3- قسمت 20 نمودارها

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 19 اپراتورهای مدل‌سازی 6

سری 3- قسمت 19 اپراتورهای مدل‌سازی 6

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 18 اپراتورهای مدل‌سازی 5

سری 3- قسمت 18 اپراتورهای مدل‌سازی 5

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 17 اپراتورهای مدل‌سازی 4

سری 3- قسمت 17 اپراتورهای مدل‌سازی 4

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 16 اپراتورهای مدل‌سازی 3

سری 3- قسمت 16 اپراتورهای مدل‌سازی 3

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 15 اپراتورهای مدل‌سازی 2

سری 3- قسمت 15 اپراتورهای مدل‌سازی 2

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 14 اپراتورهای مدل‌سازی 1

سری 3- قسمت 14 اپراتورهای مدل‌سازی 1

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 13 پارتیشن بندی داده‌ها

سری 3- قسمت 13 پارتیشن بندی داده‌ها

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 12 کاهش ابعاد

سری 3- قسمت 12 کاهش ابعاد

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 11 مقادیر جامانده

سری 3- قسمت 11 مقادیر جامانده

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 10 نرمال‌سازی و گسسته‌سازی

سری 3- قسمت 10 نرمال‌سازی و گسسته‌سازی

ویدیو آموزشی
سری 3- قسمت 9 بررسی رکوردها و نمونه‌ها

سری 3- قسمت 9 بررسی رکوردها و نمونه‌ها

ویدیو آموزشی

آموزش داده کاوی مقدماتی چهارم

سری 4- قسمت 19 قوانین انجمنی در Knime

سری 4- قسمت 19 قوانین انجمنی در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 18 خوشه‌بندی در Knime

سری 4- قسمت 18 خوشه‌بندی در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 17 PCA & Feature Selection در Knime

سری 4- قسمت 17 PCA & Feature Selection در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 16-1 کاهش ابعاد مقادیر مفقوده در Knime

سری 4- قسمت 16-1 کاهش ابعاد مقادیر مفقوده در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 16-2 کاهش ابعاد مقادیر مفقوده در (Knime (2

سری 4- قسمت 16-2 کاهش ابعاد مقادیر مفقوده در (Knime (2

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 15 مدلRF  و  Gradient Boosting در Knime

سری 4- قسمت 15 مدلRF  و  Gradient Boosting در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 14 مدلSVM  و Cross Validation در Knime

سری 4- قسمت 14 مدلSVM  و Cross Validation در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 13 مدل‌های NN و DT در Knime

سری 4- قسمت 13 مدل‌های NN و DT در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 12 نایو بیز و ماتریس دسته‌بندی در Knime

سری 4- قسمت 12 نایو بیز و ماتریس دسته‌بندی در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 11 نمایش داده‌ها در Knime

سری 4- قسمت 11 نمایش داده‌ها در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 10 PMML در Knime

سری 4- قسمت 10 PMML در Knime

ویدیو آموزشی
سری 4- قسمت 9 پیش‌پردازش داده‌ها 7 در Knime

سری 4- قسمت 9 پیش‌پردازش داده‌ها 7 در Knime

ویدیو آموزشی
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir