این مدل را مي توان جزو پرکاربردترین و شناخته شده ترین مدل مدیریت داده ها و نیز بالغ ترین مدل بین سایر مدل ها دانست. شالوده مدل رابطه ای، منطق رابطه ای است. این منطق توسط ادگار کاد(Edgar-codd) دانشمند علوم رایانه در سال 1970  معرفي شده و در واقع تفسیر دیگری از نظریه مجموعه ها و جبر رابطه ای است. هر قلم داده (Data Entiry)در مدل رابطه ای، معادل یک سطر از جدولي است که با یک کلید از سایر سطرهای آن جدول متمایز می شود. منطق رابطه ای در واقع یک جبر بسته است.