هرچند آمار دقیقی از تقلب در كارتهای بانكی معتبـرِ كشـور وجـود نـدارد، بـه نظـر میرسد تقلب در كارتهای بانكی روند رو به رشدی دارد و میتواند در آیندة نـه چنـدان دور بـه یكی از معضلات سیستم بانكی كشور تبدیل شود. متأسفانه هنوز در كشورمان تحقیقات مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و سیستم بانكی مدل یا مدل هایی كارا نیاز دارد كه بتواند امنیت استفاده از كارتهای بانكی را تضمین كند. لذا در این پژوهش، پس از شناسایی انواع تقلبهای رایج در زمینة كارتهای بانكی و شبیه سازی تراكنشهای متقلبانه، با بهره گیری از شـبكه هـای عصبی مصنوعی، مدلی برای طبقه بندی تراكنش ها به تراكنش های سالم و متقلبانـه (مشـكوك به تقلب) ایجاد شد. این مدل كه از نوع شبكه عصبی پرسپترون چندلایه است، علاوه بـر اینكـه مبتنی بر سیستم بانكی داخلی كشور است، توانسته است با دقت 99درصد، عملكرد نسبتاً خـوبی در طبقه بندی مزبور داشته باشد. با مقایسة معیارهای ارزیابی عملكرد محاسبه شده این پـژوهش و نتایج مدلهای ارائه شده در مطالعات دیگر، مشخص شد معیارهای ارزیابی عملكـرد پـژوهش حاضر از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند.