امروزه با افزایش یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی در نظامات فرآیندمدار، بستری برای رویکردهای جدید تحلیل داده فراهم شده است. فرآیندهای کسب وکار روز به روز پیچیده تر می شوند و به موازات آن سیستم های اطلاعاتی سازمان ، وظیفه اجرای مکانیزه تراکنش های مرتبط با کسب و کار را دارند . هدف هوش تجاری فراهم سازی روشها و ابزارهای تحلیل داده به منظور بهبود فرآیندهای تصمیم گیری ا ست . فرآیندکاوی همانند یک پل رشته های داده کاوی، هوش تجاری و مدیریت فرآیندهای کسب وکار را با هم مرتبط می سازد. هدف اصیلی فرآیندکاوی کشف مدل های فرآیندی بر اساس گزارشات رویداد (event log)در سیستم های اطلاعاتی می با شد . از مدلهای کشف شده میتوان در زمینههای گوناگونی به منظور تحلیل استفاده نمود . این مقاله مقدمه ای از فرآیندکاوی را ارائه می نماید و همچنین کلیه مفاهیم بنیادی که برای درک فرآیندکاوی الزامی هستند را پوشش می دهد.