مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد داده‌کاوی

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این موجب توسعه فعالیتهای تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد. زیرا که منابع پولی زیادی در این موسسات در قالب اعتبار به  متقاضیان تسهیلات ارائه می گردد و برگشت این منابع به راز تداوم حیات و توسعه موسسات ضرورتی انکارناپذیر دارد. بنابریان بررسی اعتبار متقاضیان جهت بازپرداخت تسهیلات، فرآیندی مهم بوده و روش های مختلفی برای  این کار ارائه گردیده است که در این مقاله تکنیک داده کاوی، برای تشخیص ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد.