سری 2- قسمت 2 مراحل انجام یک پروژه داده‌کاوی، الگوریتم کریسپ، مقادیر دور افتاده، مقادیر جامانده و…