برای استخراج اطلاعات خـاص از اینترنـت، کتابخانه ها، و سـایر مجموعه های داده ای از مفـاهیمی نظیـر داده کـاوی و ابزارهـا و الگوریتم های مختلف مربوط به آن استفاده می شود. داده کاوی یکـی از روشهای تحلیـل داده ها اسـت. هـدف داده کـاوی کشـف انگاره های معتبر، جدید، و قابل ردیابی در حجم عظیمی از داده ها با استفاده از الگوریتم های آماری و هوش مصنوعی است. رسالت اصلی داده کاوی در دو طبقه کلی جای می گیرد: توصیف و پیش بینی.