MongoDB یک پایگاه داده سندگرا (Oriented-Document) و مستقل از سکو است که کارائی بالا، دسترسی پذیری بالا و مقیاس پذیری آسانی را فراهم میکند MongoDB. بر اساس مفهوم مجموعه (Collection)و سند (Document) کار می کند.