توسط دکتر محمد طاهر پیله ور سايت http://nlpdataset.ir/ برای معرفی دیتاست‌های پردازش متن فارسی تهیه و ارائه شده است. ضمنا امکان مشارکت و معرفی دیگر مجموعه داده‌ها نيز میسر خواهد بود و این سایت در حال بروز رسانی موارد جدید است.