نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی  است که سعی  می کند احساسا، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند. این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد.

نظرکاوی امروزه به یکی از فیلدهای مهم تحقیقاتی  پردازش زبان طبیعی  تبدیل شده است و البته به غیر از پردازش زبان طبیعی در بین محققان فیلدهای دیگری مثل داده کاوی وب کاوی و بازیابی داده نیز مورد توجه است. و پژوهشگران این فیلدها نیز تحقیقات بسیاری در زمینه نظرکاوی به انجام رسانیده اند.