بی گمان ضبط و نگهداری داده ها، یک دارایی ارزشمند برای سازمان ها به حساب می آید. در واقع اقتصاد داده مبتنی بر ارزش داده هایی است که از طریق تجزیه و تحلیل استخراج می شوند. با این حال اعتقاد بر این است که برخلاف کالا، ارزش داده به نسبت مساوی از حجم آن رشد نمی کند. حتی اگر این دیدگاه اقتصادی در مورد داده درست باشد، برای این قاعده که حجم فزاینده و انواع مختلف داده فرصتهای بیشتری برای استخراج ارزش افزوده فراهم میکند مورد محاسبه قرار نمی گیرد. لذا قابلیت ضبط داده های ساختار یافته، شبه ساختار یافته و غیر ساختار یافته موجب تغییر در این فرضیات شده است. کلان داده ها، موجب تغییر روشهای تجزیه و تحلیل داده ها از داده کاوی به تجزیه و تحلیل های پیشرفته شده اند.