هوش تجاری، داده‌های بزرگ و کاربردهای موبایل، پیش‌بینی‌ها و روندهای آینده

از دید متخصصان در حوزه تولید، مالی و بازار که به دنبال ایجاد دید وسیع تری نسبت به بازار و کاهش زمان رسیدن به مشتری هدف و افزایش کیفیت کالا هستند، تحلیل کسب و کار به عنوان عنصر جدایی ناپذیر در بازار رقابتی امروزی تلقی می شود و حرکت ساختارها به سمت داده محوری بیشتری ملموس شده است. شرکت ها و کسب و کار ها برای ارایه داده های آنی برای تصمیم گیری در حوزه های مختلف با کوهی از داده های مختلف روبرو هستند که از منابع متفاوتی به آنها رسیده است. از سوی دیگر در کسب و کارهای نوظهور داده ها باید به سرعت و در زمان آنی در برنامه های کاربردی موبایل مشتریان قابل رویت باشد. این رویکرد باعث شده است که شرکت ها به سمت کسب ارزش و هوشمندی با تحلیل داده های بزرگ برای ارایه خدمات موبایل حرکت کنند تا بتوانند جوابگوی حرکت سریع در فرآیند کسب و کار خود باشند. بدین ترتیب سه حوزه نوظهور هوش تجاری، داده های بزرگ و برنامه های موبایل برای ارایه راه حل های مبتنی بر فناوری کنار هم آمده اند.