چارچوبی جهت بررسی تاثیر تصمیم‌گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده‌کاوی

امروز تحقیقات کمی به ارزیابی طرح های داده کاوی در زمینه حل مشکلات سازمانی پرداخته اند. یک داده کاو موفق به دنبال حل یک مسئله تجاری تعریف شده است. برای اینکه نتایج داده کاوی، کاربردی و در عمل قابل استفاده باشد داده کاو باید این نتایج را برای افراد اهل کسب و کار شرح دهد. فرآیند تعاملی بین داده کاو و افراد درون حوزه کسب و کار، در واقع یک فرآیند تسهیم دانش است. در این تحقیق با ارائه یک چارچوب، تاثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر فرآیند و نتایج داده کاوی بررسی گردید. با بررسی مبانی نظری موضوع، عوامل حیاتی موفقیت طرح های داده کاوی شناسایی شد و نقش تصمیم گیرندگان سازمانی در هریک از گام های داده کاوی مورد بررسی قرار گرفت. سپس، چارچوب مفهومی تاثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده کاوی تدوین شد. براساس نظرات خبرگان، چارچوب پیشنهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در نهایت، چارچوب نهایی تاثیر تصمیم گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآینده داده کاوی ارائه گردید. تحلیل نظرات خبرگان نشان داد که با تسهیم دانش نتایج داده کاوی با تصمیم گیرندگان سازمانی، “یادگیری در عمل ” و “اقدام با درونی سازی” و “یادگیری زدایی (اجرا کردن)” به عنوان عوامل موفقیت طرح های داده کاوی حاصل می شود